آترواسکلروزیس (atherosclerosis) یا تَصَلُّبِ شَرایین یا سختی رگ‌ها

آترواسکلروزیس (atherosclerosis) یا تَصَلُّبِ شَرایین یا سختی رگ‌ها

    • نام بیماری: آترواسکلروزیس (atherosclerosis) یا تَصَلُّبِ شَرایین یا سختی رگ‌ها

مشخصات و ویژگی ها

    که با رسوب لیپید و مواد دیگر بر روی دیواره داخلی برخی رگ‌ها ایجاد می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان