آریت می (Arythmie)

آریت می (Arythmie)

    • نام بیماری: آریت می (Arythmie)

مشخصات و ویژگی ها

    تغییر در ریتم طبیعی ضربان قلب مانند آریت می سینوسی، ضربان زودرس، بلوک قلبی، تاکیکاردی حاد و غیره را آریت می نامند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان Adonis Vernalis، Ballotanigra، Convallaria maialis، Crataegusoxyacantha، Digitalis oxyacantha،Spiraeaulmaria = Filipendulaulmaria Maxim، Marrubiumvulgare. مصرف برگ دیژیتال یا گل انگشتانه، به علت سمیت زیادی که دارد، باید با رعایت نهایت احتیاط صورت گیرد.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان