آزبستوز (Asbestosis)

آزبستوز (Asbestosis)

    • نام بیماری: آزبستوز (Asbestosis)

مشخصات و ویژگی ها

    عبارت است از التهاب ریه‌ها به علت استنشاق طولانی مدت ذرات آزبست. یک بیماری شغلی که غالباً در کارگران صنعتی دیده می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان