آنوریسم‌ (Aneurysm)

آنوریسم‌ (Aneurysm)

    • نام بیماری: آنوریسم‌ (Aneurysm)

مشخصات و ویژگی ها

    عبارت است از بزرگ شدن یا بیرون‌زدگی دیواره یک سرخرگ به دلیل ضعف دیواره آن.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان