ترومبوز ورید عمقی

ترومبوز ورید عمقی

    • نام بیماری: ترومبوز ورید عمقی

مشخصات و ویژگی ها

    عبارت‌ است‌ از بیماری‌ که‌ طی‌ آن‌ ممکن‌ است‌ ‌انسداد نسبی‌ یا کامل‌ جریان‌خون توسط یک لخته خونِ رها شده‌ و رسیدن آن به‌ ریه‌ ایجاد می‌شود که معمولاً ساق‌ یا پایین شکم را درگیر می‌کند ولی‌ گاهی‌ سایر وریدهای‌ بدن‌ را مبتلا می‌کند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان