تومور طناب‌ نخاعی

تومور طناب‌ نخاعی

    • نام بیماری: تومور طناب‌ نخاعی

مشخصات و ویژگی ها

    رشد‌ غیرطبیعی‌ که‌ طناب‌ نخاعی‌ با ریشه‌های عصبی‌ آن‌ را تحت‌ فشار قرار می‌دهد و ممکن‌ است‌ خوش‌خیم‌ یا بدخیم‌ باشد. در غیربدخیم‌ آن با عدم درمان مناسب به‌ اندازه‌ یک تومور بدخیم‌، ناتوان‌کننده‌ است.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان