اسپاسم (Spasm) (تشنج)

اسپاسم (Spasm) (تشنج)

    • نام بیماری: اسپاسم (Spasm) (تشنج)

مشخصات و ویژگی ها

    انقباض غیر ارادی یک یا گروهی از ماهیچه‌ها که گاهی حالت منفرد و گاهی پشت سر هم است و می‌تواند دردناک و یا بدون درد باشد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر در رفع اسپاسم‌ها: اکلیل الجبل؛ بابونه؛ بادرنجبویه؛ بومادران؛ تاتوره؛ برگ و پوست درخت بید؛ برگ بهار نارنج؛ رازیانه رومی، انیس؛ ریحان؛ شاهیزک، بلادون؛ شبدر زرد؛ شقایق نعمانی؛ شیر پنیر؛ علف گربه، سنبل الطیب، والرین؛ مریم گلی؛ Asperula odorata؛ Crataegus oxyacantha؛ officinalis Max, Lavandula Vera DC و گیاهانی مانند Spiraea ulmaria Max, Origanum Vulgare و Thymus Serpyllum.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان