اسپوروتریکو ز(Sporotrichosis)

اسپوروتریکو ز(Sporotrichosis)

    • نام بیماری: اسپوروتریکو ز(Sporotrichosis)

مشخصات و ویژگی ها

    نوعی بیماری قارچی که عامل آن اسپوروتریکوز شنکی (Sporothrix schenckii) است و باعث ایجاد زخم و آبسه در پوست می‌شود و گاهاً ریه، استخوان و مغز را نیز درگیر می‌کند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان