اسپوندیلوز (Spondylosis)

اسپوندیلوز (Spondylosis)

    • نام بیماری: اسپوندیلوز (Spondylosis)

مشخصات و ویژگی ها

    آرتریت فرسایشی مفاصل بین تنه ستون مهره‌ها را گویند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان