سیاه سرفه (Whooping Cough)

سیاه سرفه (Whooping Cough)

    • نام بیماری: سیاه سرفه (Whooping Cough)

مشخصات و ویژگی ها

    بیماری باکتریال است که به علّت حملات شدید سرفه می‌تواند منجر به کبودی گردد. انتقال بیماری از طریق ذرات تنفسی است. این بیماری می‌تواند منجر به مرگ بیمار گردد اما امروزه با واکسیناسیون کاملاً کنترل شده است.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: آسه، اوکالیپتوس، بنگ دانه، تاجریزی سیاه و شاهبیزک (شابیزک).

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان