فاویسم یا بیماری باقله‌ای

فاویسم یا بیماری باقله‌ای

    • نام بیماری: فاویسم یا بیماری باقله‌ای

مشخصات و ویژگی ها

    بیماری ارثی خونی است که در اثر نقص آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز ایجاد می‌شود. آنزیم گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز، آنزیم مهمی در شانت هگزوز مونوفسفات است که برای حفظ ذخایر داخل سلولی گلوتاتیون احیا شده لازم است. گلوتاتیون احیا شده اریتروسیت‌ها را در برابر اکسید شدن غشا و هموگلوبین حفاظت می‌کند. در صورت نبودن گلوتاتیون احیاء شده، مواد اکسیدان اختلالی به‌وجود می‌آورند که غشای گلبول قرمز آسیب جدی می‌بیند و این اختلالات باعث از بین رفتن زودرس گلبول‌های قرمز می‌شوند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان