فیبریلاسیون بطنییا تارلرزه بطنی

فیبریلاسیون بطنییا تارلرزه بطنی

    • نام بیماری: فیبریلاسیون بطنییا تارلرزه بطنی

مشخصات و ویژگی ها

    نوعی از آریتمی قلبی است که تحریک الکتریکی مسیر مشخصی را در قلب طی نمی‌کند. آریتمی قلبی به معنی غیرطبیعی بودن ریتم قلب است.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان