کرم تریکوسفال (Trichocephale)

کرم تریکوسفال (Trichocephale)

    • نام بیماری: کرم تریکوسفال (Trichocephale)

مشخصات و ویژگی ها

    انگل انسان مخصوصاً کودکان می‌باشد که بیشتر در نواحی حاره شیوع دارد و از راه انتهای باریک و نخلی شکل خود نیز به مخاط روده بزرگ، مخصوصاً روده کور Coecum می‌چسبد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: Chrysanthemum cinerariaefolium (Trev) Vis، Tanacetum vulgare و Thymus vulgaris.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان