نشانگان کریگلر نجار یا سندرم کریگلر نجار

نشانگان کریگلر نجار یا سندرم کریگلر نجار

    • نام بیماری: نشانگان کریگلر نجار یا سندرم کریگلر نجار

مشخصات و ویژگی ها

    یک بیماری ژنتیکی بسیار نادر است با شیوع یک مورد در هر یک میلیون تولد که دو نوع دارد. در این سندرم نقص در کونژوگه کردن بیلی روبین در کبد است.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان