نزدیک‌بینی (Myopia)

نزدیک‌بینی (Myopia)

    • نام بیماری: نزدیک‌بینی (Myopia)

مشخصات و ویژگی ها

    یکی از عیوب انکساری چشم به معنی این است که چشم بیمار نوشته‌ها و علامت‌ها را در فاصله نزدیک تشخیص می‌دهد ولی در فاصله دور (نسبت به افراد سالم) نمی‌تواند تشخیص دهد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان