اسهال (Diarrhea)

اسهال (Diarrhea)

    • نام بیماری: اسهال (Diarrhea)

مشخصات و ویژگی ها

    به دفع سه بار یا بیشتر مدفوع آبکی و یا شل در شبانه روز و در کودکان دفع مدفوع به بیش از 200 گرم اسهال کودکان گویند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    ازگیل؛ افسنطین؛ انجبار؛ بارانک؛ S. Aucuparia = Sorbus Boissiere C. K. Sch؛ بارهنگ؛ برگ نو، مندارچه؛ توت فرنگی چیالک؛ جو؛ گل درخت انار؛ شیره به؛ پوست درخت عرعر؛ زغال اخته؛ زنگی دارو؛ سیر؛ علف چای، گل راعی، هوفاریقون؛ علف هفت بند؛ کیسه کشیش؛ گل سرخ؛ مورد؛ نسترن؛ هویج؛ Agrimonia Eupatoria؛ Alchemilla Vulgaris؛ Erigeron Canadensis = Coniza Canadensis Cronq؛ Crataegus oxyacantha؛ Geranium Robertianum؛ Geum urbanum؛ Lythrum Salicaria؛ Potentilla Anserina؛ Salvia officinalis؛ Sanicula europaea؛ Solidago Viraurea؛ Spiraea Ulmaria Maxim؛ Symphytum officinale؛ Teucrium Chamaedrys وVerbascum Thapsus.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان