نوروز (Neurosis)

نوروز (Neurosis)

    • نام بیماری: نوروز (Neurosis)

مشخصات و ویژگی ها

    نام ژنریک گروهی از بیماری‌ها است که عوارض آنها مشخص‌کننده وجود نوعی اختلال در عمل سیستم عصبی می‌باشد بدون آنکه آزمایش‌های تشریحی، ضایعات عصبی مهمی را در عناصر این سیستم نشان دهد و بدون آنکه اختلال در شخصیت وجود داشته باشد (بخلاف بیمای‌های روانی (Psychoses)). برحسب صور مختلف بیماری حالات هیستریک، اضطراب، ضعف قوا، وسوسه و ترس بی‌مورد عارض می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: بادرنجبویه؛ درخت بید (گل آذین)؛ برگ درخت نارنج؛ سنبل الطیب، علف گربه؛ شبدر زرد؛ شقایق؛ شقایق نعمانی؛ مرزنگوش؛ مریم گلی؛ Asperula odorata؛ B.foetida Lam = Ballota nigra؛ Leonurus Cardiaca؛ Narcissus pseudo-Narcissus و Paeonia officinalis.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان