هیستری (Hysteria)

هیستری (Hysteria)

    • نام بیماری: هیستری (Hysteria)

مشخصات و ویژگی ها

    بیماری عصبی ـ روانی با عدم کنترل اعمال زائد و ناگهانی و فعالیت‌های ذهنی زائد، همراه با اضطراب و هیجان است.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: اکلیل الجبل؛ بادرنجبویه؛ برگ درخت نارنج؛ سنبل الطیب، والرین؛ شاهدانه؛ شیرپنیر؛ گل ساعتی؛ Origanum Majorana Hoffm؛ Salvia officinalis؛ archangelica officinalis Hoffm؛ Asperula odorata؛ B.foetida Lam, Ballota nigra؛ Cnicus Benedictus؛ Leonurus Cardiaca؛ Marrubium vulgare؛ Senecio vulgaris و Tanacetum vulgare.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان