اولسر (Ulcer)

    • نام بیماری: اولسر (Ulcer)

مشخصات و ویژگی ها

    با از بین رفتن یاخته‌ها و بافت‌های سطحی پوست زخمی کم و بیش عمیق در سطح پوست یا سطح مخاط عارض می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان