درد دندان (Teethache)

درد دندان (Teethache)

    • نام بیماری: درد دندان (Teethache)

مشخصات و ویژگی ها

    به علل مختلف ولی غالباً براثر کرم‌خوردگی و خرابی تدریجی مینا و عاج دندان عارض می‌شود که در صورت عمیق شدن، به ریشه دندان سرایت کرده باعث التهاب عصب دندان و درد می‌گردد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    1. دندان درآوردن (Teething) گیاه مؤثر: ریشه ختمی. 2. درد دندان (Toothache) گیاهان مؤثر: جوانه مولد گل درخت میخک و همچنین غنچه ناشکفته گل درخت میخک. استفاده از برگ و گل مریم‌گلی به صورت شستشو و حمام دهان و همچنین گیاهان دیگری مانند فلفل سبز و زنجبیل به‌صورت استعمال خارجی. شستشوی مکرر دهان با دم‌کرده مخلوط 5 کپسول له‌شده میوه خشخاش (عاری از دانه) و 30 گرم گرد ریشه ختمی. تامپون پنبه‌ای آغشته به کرئوزوت یا آغشته به روغن کاد، اگر در سوراخ دندان کرم‌خورده جای داده شود، باعث رفع درد عصبی دندان می‌گردد. 3. لخت شدن پای دندان‌ها (Déchaussement) گیاهان مؤثر: مریم گلی، Cochlearia officinalis و Potentilla anserine.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان