دوربینی

    • نام بیماری: دوربینی

مشخصات و ویژگی ها

    به دلیل کم بودن تحدب قرنیه چشم بوده که نقطه کانونی عدسی روی شبکیه قرار نمی‌گیرد و اصلاح دید با عدسی محدب یا همگرا است. در دوربینی، چشم بیمار در دیدن اشیای نزدیک دچار مشکل می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان