دیستروفی ماهیچه‌ای

دیستروفی ماهیچه‌ای

    • نام بیماری: دیستروفی ماهیچه‌ای

مشخصات و ویژگی ها

    یک سلسله بیماری‌های بسیار حاد ژنتیکی پیشرونده وابسته به کروموزوم هاست که باعث تخریب یا اختلال در بافت ماهیچه‌ای می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان