دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو هومورا یا FSHD

دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو هومورا یا FSHD

    • نام بیماری: دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو هومورا یا FSHD

مشخصات و ویژگی ها

    یک بیماری ژنتیکی بوده که به‌صورت اتوزوم غالب از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان